Skip to main content

Đảng uỷ phường Vĩnh Nguơn tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII

 

          Đảng uỷ phường Vĩnh Nguơn tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII

          Trong 01 ngày 16/01/2024, Đảng uỷ phường Vĩnh Nguơn tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII tới 100% đảng viên, các chi bộ trực  thuộc đảng bộ phường với sự truyền đạt, báo cáo trực tiếp của đồng chí, đ/c Lê Hoàng Phương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường.

Đảng uỷ phường Vĩnh Nguơn tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII

          Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.  

          Thông qua hội nghị, nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các trong các Nghị quyết; kịp thời tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động; nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Giang Thanh – Thành Thái