Skip to main content

Thông tin đơn vị

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH NGUƠN

  • Địa chỉ:  Số 2, Nguyễn Hữu Trí, khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
  • SĐT: 02963.560.223
  • Email: vinhnguon@angiang.gov.vn