Skip to main content

Khối Dân vận – Mặt trận phường Vĩnh Nguơn tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho đoàn viên, hội viên, Tổ dân phố và Người có uy tín trên địa bàn phường

 

          Khối Dân vận – Mặt trận phường Vĩnh Nguơn tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho đoàn viên, hội viên, Tổ dân phố và Người có uy tín trên địa bàn phường

          Chiều ngày 24/01/2023, Khối Dân vận – Mặt trận phường Vĩnh Nguơn tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho đoàn viên, hội viên, Tổ dân phố và Người có uy tín trên địa bàn phường. Dự và là báo cáo viên hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hảo – Phó Trưởng Ban dân vận Thành uỷ Tp.Châu Đốc.

Khối Dân vận – Mặt trận phường Vĩnh Nguơn tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho đoàn viên, hội viên, Tổ dân phố và Người có uy tín trên địa bàn phường

          Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/07/2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Nghị quyết số 42-NQ/TU ngày 24/11/2023 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ An Giang về xây dựng và phát triển Tp.Châu Đốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.        

          Qua việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm giúp cho đoàn viên, hội viên, Tổ dân phố và Người có uy tín trên địa bàn phường nắm vững những nội dung cốt lỗi của Nghị quyết, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi đến bà con nhân dân, các tín đồ các tôn giáo, sớm đưa Nghị quyết vào đời sống nhanh chóng, hiệu quả.

Giang Thanh – Thành Thái